Mức cường độ chịu lực các loại gạch lát vỉa hè

Mức cường độ chịu lực các loại gạch lát vỉa hè

Bảng cường độ tính toán của bê tông theo TCXDVN 356:2005

Cấp độ bền B15 B20 B25 B30 B35 B40
Mác tương đương M200 M250 M350 M400 M450 M500
Rb (MPa) 8,5 11,5 14,5 17 19,5 22
Rbt (MPa) 0,75 0,9 1,05 1,2 1,3 1,4
Eb (MPa) 23000 27000 30000 32500 34500 36000

MPa————> Mác
4,50————– 50
6,42————— 75
9,63————– 100
12,84————- 150
16,05————–150
19,27————–200
25,69————–250
28,90————–300
32,11————–350

Tin Liên Quan